16 november 2016

RESERVATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I måndags behandlade kommunfullmäktige i Saltvik bland annat vårdavgifterna vid Sunnanberg vårdhem för år 2017. Eftersom en överbeläggning vid vårdhemmet är aktuell nu och då, på grund av att vårdbehovet kan skifta från dag till dag, händer det att vårdtagarna placeras två i samma rum. Jag föreslog  i debatten att avgiften för vårdtagaren skulle sänkas med 10% för dem som delade rum,
men jag blev ganska ensam om den uppfattningen , varför jag reserverade mig mot beslutet om vårdavgifterna till denna del. Nedan följer min reservation i sin helhet.

Reservation till kommunfullmäktiges i Saltvik beslut 14.11.2016 § 105

Undertecknad reservererar mig mot kommunfullmäktiges beslut om fastställande av avgifterna till den del beslutet gäller mitt förslag att sänka avgifterna med 10% för de klienter som accepterar att dela sitt rum på vårdhemmet med en annan person. Mitt förslag vann inte understöd.

Motiveringen till mitt förslag om sänkt avgift är följande:

Enlig Sunnanberg vårdhems policy, vilken utdelas till alla nykomna klienter, skall varje klient ha eget rum. Rummen är också i sig ganska små, även för en ensam person att bo i.

Att de sista åren av sitt liv tvingas bo på institution, i ställer för i sin egen hemmiljö, är för många en traumatisk upplevelse. Därför bör vårdhemmets boendemiljö vara så hemlik som möjligt. I detta ingår att ha ett eget rum. Jag vill gå så långt så att jag påstår att det är en mänsklig rättighet att, om man så önskar, skall kunna dra sig tillbaka i enskildhet till det välavgränsade område som det egna rummet bildar. Detta rum är ju det enda hem som klienten har, efter sin flytt från ett eget boende till ett vårdhem.

Att på grund av yttre omständigheter, som klienten inte kan rå över, behöva dela sitt enskilda rum med en främmande människa är ett intrång i den privata sfären, och även om klienten måste ge sitt samtycke till arrangemanget, kan det i den utsatta situation som klienten befinner sig i på vårdhemmet, vara svårt att neka, då behov av extra platser uppstår, på grund av vårdhemmets överbeläggning.

Att i detta skede erbjuda klienten en nedsättning av vårdavgiften med 10% under den tid arrangemanget med "delat rum" pågår, är ändå ett sätt för Saltviks kommun att ge en viss ersättning för det omak som den drabbade klienten åsamkas från kommunen sida.

I debatten föreslog jag också att kommunen skulle hyra upp lediga platser från i första hand Oasen, eller någon annan institution/vårdhem med ledig kapacitet, vid de tillfällen kommunen är i behov av extra vårdhemsplatser. Detta skulle underlätta situationen vid Sunnanberg, och klienterna  skulle inte behöva dela rum med någon annan klient. Inte heller det förslaget vann understöd, då fullmäktige ansåg att arrangemanget skulle bli alltför kostsamt.

För övrigt omfattar jag förslaget till avgifter vid Sunnanberg vårdhem 2017.

Saltvik den 14 november 2016

Runa Lisa Jansson
kommunfullmäktigeledamot

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar